• Úvod
  • Informační servis
  • Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Název

Generální inspekce bezpečnostních sborů.

a) Důvod a způsob založení

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) byla zřízena od 1. ledna 2012 zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Působnost GIBS je vymezena v ustanovení § 2 tohoto zákona.

b) Organizační struktura

V čele GIBS stojí ředitel, který přímo řídí náměstka pro trestní řízení, náměstka pro podporu výkonu služby, vedoucího kanceláře ředitele, vedoucího oddělení vnitřní kontroly, vedoucího oddělení personálního, bezpečnostního ředitele a interního auditora. Náměstkovi ředitele pro trestní řízení jsou podřízena výkonná oddělení, která jsou dislokována v krajských městech. Náměstkovi ředitele pro podporu výkonu služby jsou podřízeny organizační články zajišťující podporu výkonných oddělení v oblasti informačních a komunikačních technologií, operativní dokumentace, speciálních činností, zvláštních činností a informační analytiky. Dále ekonomický odbor, který zajišťuje činnost oddělení finančního, plánovacího a správy majetku. Vedoucí kanceláře ředitele řídí oddělení vnějších vztahů a legislativy, oddělení operační a oddělení organizační.

Adresa

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3

169 00 Praha 6, Břevnov

GPS

N 50°4’47.078“, E 14°22’29.227“

Zobrazit na mapě

Kontaktní poštovní adresa

Generální inspekce bezpečnostních sborů

P. O. Box 33

160 17 Praha 617

Elektronická adresa pro komunikaci se sdělovacími prostředky

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny

Pracovní dny pondělí až pátek 08:00 - 16:00 hodin

Telefonní číslo - nepřetržitý provoz

974 839 734

Číslo faxu

974 839 747

Adresa internetové stránky

Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (podporované formáty dokumentů: html, pdf, doc, xls, rtf, docx, xlsx)

Datová schránka

v7m7926

Bankovní spojení

Číslo účtu 6005881/0710

Příjmový účet pro zasílání plateb 19-6005881/0710, VS 2111, KS 308

72554495

DIČ

CZ 72554495

GIBS není plátcem daně z přidané hodnoty.

c) Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na adrese Generální inspekce bezpečnostních sborů uvedené pod písmenem b).

Formuláře

Formuláře nejsou zavedeny.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na adrese GIBS uvedené pod písmenem b), a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat na adrese uvedené pod písmenem b), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne, kdy uplyne lhůta pro poskytnutí informace.

Popisy postupů

Žádost o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

d) Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání

Na adrese GIBS uvedené pod písmenem b).

e) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž GIBS jedná a rozhoduje

Zákon č. 341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník

Zákon č. 141/1961 Sb. - o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon č. 85/1990 Sb. - o právu petičním

Zákon č. 250/2016 Sb. - o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 110/2019 Sb. - o zpracování osobních údajů

Zákon č. 273/2008 Sb. - o Policii České republiky

Zákon č. 17/2012 Sb. - o Celní správě České republiky

Zákon č. 555/1992 Sb. - o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR

Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod

Zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád

Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

GIBS nevydává obecně platné právní předpisy. Nejdůležitější zákony, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, jsou k nahlédnutí v sídle GIBS.

f) Sazebník úhrad za poskytování informací (účinný od 1. 3. 2022)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a ve spojení s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“) a ve spojení s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a dále dle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v GIBS se stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací.

Pořízení kopií a tisků

Černobílé kopírování a tisk na kopírovacích strojích a tiskárnách

formát A4 jednostranný                                            2,- Kč

formát A4 oboustranný                                             3,- Kč

formát A3 jednostranný                                            4,- Kč

formát A3 oboustranný                                             6,- Kč

Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří čtyřnásobek ceny za černobílé kopírování a tisk.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu, než je formát A3 nebo A4, je účtována cena uhrazená inspekcí za pořízení kopie nebo tisku u poskytovatele kopírovacích služeb.

Skenování

formát A4 jednostranný                                            1,- Kč

formát A3 jednostranný                                            2,- Kč

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané GIBS hradí žadatel náklady ve výši ceny publikace nebo výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Opatření technických nosičů dat

Náklady na opatření technických nosičů dat

1 ks CD (bez obalu)                                                   10,- Kč

1 ks DVD (bez obalu)                                                 10,- Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

Odeslání informace žadateli

Za odeslání informace hradí žadatel náklady ve výši ceny uhrazené inspekcí provozovateli poštovních služeb.

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 350,- Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Osvobození od úhrady nákladů

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle článku 5 nemusí být inspekcí vyžadována.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle odst. 1 a 2 tohoto článku jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, může inspekce poskytnout informaci bezplatně.

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

g) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

h) Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

GIBS nedisponuje licenčními smlouvami.

i) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7

Nebylo vydáno.

j) Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Reakce GIBS na články zveřejněné na www.seznamzpravy.cz

12. srpen 2022

Policejní zákrok v jihočeských Borovanech

5. srpen 2022

Hledáme svědky ostravské dopravní nehody

12. červenec 2022

Policista z dálniční policie si ponechával vybrané peníze za pokuty

27. květen 2022

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed