• Úvod
  • Podání oznámení

Podání oznámení

V případě, že jste svědky páchání trestné činnosti nebo jste sami poškozeni trestnou činností příslušníka Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky anebo Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo zaměstnance výše uvedených bezpečnostních sborů, můžete tuto trestnou činnost ohlásit. V některých, velmi závažných, zákonem předvídaných případech tak dokonce učinit přímo musíte. Jedná se např. o vlastizradu, teror, teroristický útok, vraždu, znásilnění, loupež, týrání svěřené osoby a další. Vaše trestní oznámení bude neodkladně přijato, zaevidováno a přiděleno k vyřízení.

Kdy se nejedná o trestný čin a na koho se obrátit?

O trestný čin se nejedná, pokud ze strany příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru dochází např. ke strohému či hrubému až urážlivému jednání, nedůslednému vedení trestního řízení (špatně formulované otázky, nedodržení zákonné lhůty), nedbalému ustrojení, přestupku v dopravě nebo projevu okamžité nevrlosti či špatné nálady příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru. Tato příkladmo popsaná jednání mohou dle okolností vést ke kázeňskému potrestání nadřízeným nebo mohou vyvolat zásah státního zástupce - garanta zákonnosti přípravného řízení nebo obojí.

Generální inspekce bezpečnostních sborů řeší především ta jednání příslušníků nebo zaměstnanců bezpečnostních sborů, která jsou trestným činem. Kázeňské přestupky vyřizují nadřízení příslušníků nebo zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů - služební funkcionáři, a to i prostřednictvím vlastních kontrolních mechanizmů.

Všeobecné informace

Z podání musí být především patrno, kdo je činí, jaké věci se týká, co podatel navrhuje. V případě, že podání neobsahuje předepsané náležitosti, považuje se za anonymní.

Podání můžete učinit v pracovní době přímo také na kterémkoliv státním zastupitelství. Pokud v podání půjde o důvodné podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních sborů, státní zástupce podání postoupí na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Nebudou-li podání učiněná prostřednictvím  datové schránky nebo e-mailu s připojeným elektronickým podpisem obsahovat některé podstatné náležitosti, budete vyzváni k doplnění, případně můžete být v rámci přípravného řízení k věci i předvoláni.

Při podání oznámení můžete postupovat některým z níže uvedených způsobů:

1. Příjem podání osobně - ústně do protokolu.

V případě osobního podání se můžete dostavit v pracovní době přímo na některé z pracovišť Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pracovní doba v pracovní dny je od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

Mimo výše uvedenou pracovní dobu doporučujeme nejdříve telefonicky kontaktovat oddělení operační na tel: 974 839 734, fax: 974 839 747, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V rámci jednotlivých pracovišť jsou vyčleněni příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří v mimopracovní době zabezpečují služební pohotovost.

V centrále Generální inspekce bezpečnostních sborů na adrese Skokanská 2311/3, 160 17, Praha 6, můžete učinit toliko podání, které se vztahuje k příslušníkovi nebo zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Příjem podání v listinné podobě - např. fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která oznámení činí.

3. Příjem podání v elektronické podobě

Prostřednictvím datové schránky v7m7926 nebo na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s připojeným elektronickým podpisem.

Podání v elektronické podobě je možno inspekci zasílat 24 hodin denně, zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:

Pondělí – Pátek          8:00 - 16:00

Podatelna inspekce přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě v souladu se: 

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Elektronické podpisy

V souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Potvrzení o přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

O přijetí Vašeho elektronického podání zaslaného inspekci e-mailem budete informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Technické parametry datových zpráv a dokumentů

Podporované formáty dokumentů: PDF, doc, docx, xls, xlsx, rtf, PDF, html a další v souladu s vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Zpracování nepovolených formátů není zaručeno.

Velikost jedné datové zprávy z ISDS včetně příloh je omezena na max. 20 MB.

Maximální velikost celého podání prostřednictvím e-mailu: 20 MB.

Podporované technické nosiče dat

Podatelna inspekce může přijímat dokumenty doručované na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Blu-ray disk, externí HDD, USB Flash disk, paměťová karta). Předaný technický nosič se nevrací.

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Reakce GIBS na články zveřejněné na www.seznamzpravy.cz

12. srpen 2022

Policejní zákrok v jihočeských Borovanech

5. srpen 2022

Hledáme svědky ostravské dopravní nehody

12. červenec 2022

Policista z dálniční policie si ponechával vybrané peníze za pokuty

27. květen 2022

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed