Etický kodex příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů

Etický kodex příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „příslušník“) vyjadřuje principy chování a činností příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), kteří si plně uvědomují důležitost svého poslání a službu ve prospěch veřejnosti upřednostňují před vlastními zájmy.

Dodržováním Etického kodexu projevuje příslušník svou soudržnost s inspekcí a s Českou republikou. Tyto morální normy a zásady každý příslušník přijal za své vlastní.

Příslušník si je vědom svých mimořádných pravomocí a je srozuměn s tím, že veřejnost má právo od něho očekávat standardy profesionality i etického chování na nejvyšší úrovni.

Spravedlnost a nestrannost

(1)

Příslušník jedná při výkonu služby i v době mimo službu v souladu s ústavním pořádkem, se zákony, ostatními právními a služebními předpisy, přičemž vždy respektuje lidská práva, důstojnost i svobody.

(2)

Příslušník vykonává svou služební činnost bez ohledu na náboženské, rasové, národnostní, sociální, politické nebo jiné rozdíly.

(3)

Příslušník při vyjadřování svých názorů na veřejnosti vystupuje vždy objektivně a zdrženlivě tak, aby zejména chránil dobré jméno inspekce, ctil zásady trestního řízení, neupřednostňoval osobní či skupinové zájmy, nenechal se ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám, či jiným způsobem nevyvolal pochybnosti o své nestrannosti.

Čestnost a bezúhonnost

(1)

Příslušník nezneužívá svou příslušnost k inspekci, své služební zařazení a přístup k informacím pro získání jakýchkoliv osobních výhod nebo výhod pro jiné fyzické a právnické osoby.

(2)

Příslušník dodržuje zásady občanského soužití jak na veřejnosti, tak i ve svém soukromém životě.

(3)

Zásadně odmítá jakékoliv korupční jednání, netoleruje tuto protizákonnou činnost a odmítá dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby.

(4)

Příslušník se vyhýbá jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů, zejména se vyvaruje vztahů závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(5)

Vyjma situací, kdy příslušník plní služební úkoly, se vědomě nestýká s osobami, o kterých by vzhledem k okolnostem, svým poměrům a svému služebnímu zařazení věděl, nebo vědět mohl, že se jedná o osoby spojené s pácháním trestné činnosti, a které by mohly mít negativní vliv na jeho služební činnost.

Zdvořilost a tolerance

(1)

Příslušník usiluje o otevřenou a partnerskou spolupráci.

(2)

Příslušník se chová ke spolupracovníkům v souladu se zásadami slušného a korektního jednání a dbá, aby vzájemné vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality a vzájemné úcty; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny.

(3)

Vedoucí pracovníci inspekce (dále jen „vedoucí pracovníci“) jsou v dodržování Etického kodexu příkladem svým podřízeným.

(4)

Vedoucí pracovníci podporují eticky správné chování u podřízených a důsledně dbají na dodržování Etického kodexu.

(5)

Příslušník s každým jedná ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním dovednostem, respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání vede taktně a způsobem, který respektuje důstojnost osoby.

Plnění povinonstí a užití oprávnění

(1)

Příslušník plní své úkoly vždy řádně, svědomitě a s osobní odpovědností za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon. Své služební úkoly vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty, nepřipouští žádnou diskriminaci.

(2)

Příslušník jedná pouze v rozsahu zákonem svěřených pravomocí, v souladu s jejich účelem, přičemž vždy postupuje přiměřeným způsobem. S žádnou osobou nesmí nikdy zacházet krutě, nehumánně ani ponižujícím způsobem.

(3)

Vedoucí pracovníci dbají na to, aby jejich podřízení byli na služební činnost dostatečně připravení, podporují jejich další vzdělávání, předávání zkušeností navzájem, a aktivně se podílejí na vytváření příznivé a kolegiální atmosféry na pracovišti.

Důvěra a mlčenlivost

(1)

Příslušník dbá na budování dobrého jména a důvěry inspekce u veřejnosti, ale i u dalších spolupracujících subjektů.

(2)

Všechny informace zjištěné v souvislosti s plněním služebních úkolů považuje příslušník za vysoce důvěrné a usiluje o jejich ochranu před neoprávněným sdělením dalším osobám.

Spolupráce

Příslušník při spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, ozbrojenými silami a orgány veřejné správy, jakož i s fyzickými a právnickými osobami, dodržuje pravidla zdvořilosti a ohleduplnosti, a se stejnou samozřejmostí jim projevuje úctu i respekt.

Vzhled a chování

(1)

Příslušník dbá na to, aby byl upraven a oblečen adekvátně svému služebnímu zařazení a jeho oděv odpovídal vážnosti plněných úkolů. Příslušník rovněž dbá na dostatečnou čistotu a kulturní úroveň svého pracovního prostředí.

(2)

Příslušník jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti inspekce.

(3)

I v době mimo službu příslušník vždy ctí zásady Etického kodexu tak, aby nedovolil svým nepřístojným chováním jejich zpochybnění nebo znevážení inspekce.

Osobní odpovědnost

(1)

Příslušník je plně odpovědný za své chování, morální úroveň a svůj profesionální výkon podávaný ve službě i mimo ni, a za tento přístup si zaslouží respekt, úctu a podporu kolegů i občanů.

(2)

Příslušník má svým jednáním, vystupováním i zevnějškem vždy důstojně reprezentovat tento bezpečnostní sbor.

Dodržování a vymahatelnost upříslušníků

(1)

Etický kodex navazuje na závazek vyplývající ze služebního slibu, kterým je příslušník vázán.

(2)

Příslušník si je vědom, že porušení pravidel Etického kodexu se posuzuje stejně jako porušení služebního předpisu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Reakce GIBS na články zveřejněné na www.seznamzpravy.cz

12. srpen 2022

Policejní zákrok v jihočeských Borovanech

5. srpen 2022

Hledáme svědky ostravské dopravní nehody

12. červenec 2022

Policista z dálniční policie si ponechával vybrané peníze za pokuty

27. květen 2022

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed