• Úvod
 • O nás
 • Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace o způsobu zpracování a ochraně osobních údajů při plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále též „GIBS”) zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony a na základě dalších právních titulů relevantních ke konkrétnímu zpracování. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též „zákon č. 110/2019 Sb.”), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „obecné nařízení”) a zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále též „zákon o GIBS”).

Účelem této informace o zpracování osobních údajů je splnění povinnosti GIBS jakožto správce osobních údajů a spravujícího orgánu poskytnout subjektům údajů informaci ve smyslu článku 13 obecného nařízení, respektive ustanovení § 27 zákona č. 110/2019 Sb.

A) Kontaktní údaje na správce a spravující orgán

Generální inspekce bezpečnostních sborů

adresa:

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6 – Břevnov

datová schránka:

v7m7926

e-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:

974 839 734

B) Kontaktní údaje pověřence

e-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:

974 839 734

C) Právní tituly

GIBS zpracovává osobní údaje zákonným způsobem v režimu Hlavy III. zákona č. 110/2019 Sb. anebo v režimu obecného nařízení, a to na základě zákonných právních titulů vyjmenovaných v článku 6 obecného nařízení:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na GIBS vztahuje a která vyplývá zejména z následujících právních předpisů

 • zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů

 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena GIBS

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů GIBS či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

D) Účel

Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti subjektů uvedených v ust. § 2 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o GIBS, vyšetřování trestné činnosti subjektů uvedených v ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) zákona o GIBS, provádění zkoušek spolehlivosti u subjektů uvedených v ust. § 2 odst. 1 a 2 zákona o GIBS, a projednávání jednání, které má znaky přestupku u vlastních příslušníků, při pátrání po osobách a věcech, případně dalších úkolů s nimi souvisejících.

Dále GIBS zpracovává osobní údaje svých občanských zaměstnanců, příslušníků ve služebním poměru, uchazečů o volná místa a osobní údaje v rámci ekonomických činností.

E) Doba uchovávání osobních údajů

GIBS uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu GIBS. Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, případně jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů GIBS.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, případně s přihlédnutím k dalším kritériím (například podle trestní sazby stanovené v trestním zákoníku, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoníku, skartační doby).

F) Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od GIBS přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, dále má právo požadovat, aby GIBS omezila zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

kontakty

 • Telefon - 974 839 734
 • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Reakce GIBS na články zveřejněné na www.seznamzpravy.cz

12. srpen 2022

Policejní zákrok v jihočeských Borovanech

5. srpen 2022

Hledáme svědky ostravské dopravní nehody

12. červenec 2022

Policista z dálniční policie si ponechával vybrané peníze za pokuty

27. květen 2022

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed