Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Informace o způsobu zpracování a ochraně osobních údajů při plnění úkolů

Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony a na základě dalších právních titulů relevantních ke konkrétnímu zpracování. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

A) Kontaktní údaje na správce:

 • správce osobních údajů: GIBS, adresa: Skokanská 2311/3, 169 00, Praha 6, Břevnov, tel. 974 839 734

 

B) Kontaktní údaje na pověřence:

 

C) Právní tituly:

 

GIBS zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě následujících právních titulů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

 • zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen „zák. o GIBS“), zejména §§ 2, 29, 34, 35, 79, obecně pak je režim zpracování osobních údajů upraven zejména v hlavě VIII;

 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

 • vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti;

 • zákon. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

 • právním titulem jsou i Parlamentem ČR schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

D) Účel   

Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti subjektů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a, b, c) zák. o GIBS, vyšetřování trestné činnosti subjektů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a, b) zák. o GIBS, provádění zkoušek spolehlivosti u subjektů uvedených v § 2 odst. 1 a 2 zák. o GIBS, a projednávání jednání, které má znaky přestupku u vlastních příslušníků, při pátrání po osobách a věcech, příp. dalších úkolů s nimi souvisejících. Dále GIBS zpracovává osobní údaje svých občanských zaměstnanců, příslušníků ve služebním poměru, uchazečů o volná místa a osobní údaje v rámci ekonomických činností.

 

E) Doba uchovávání osobních údajů

GIBS uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu GIBS.

Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, příp. jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů GIBS.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, příp. s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoníku, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoníku, skartační doby).

 

F) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese pplk. Sochora 27, Praha 7, tel.: 234 665 111, email: posta@uoou.cz.

 


Zpět na začátek stránky: