Etický kodex zaměsntance Generální inspekce bezpečnostních sborů

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „zaměstnanec“) ctít a vytvářet tak základ pro budování a posilování dobrého jména, důvěryhodnosti a profesionality Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce”) na veřejnosti i uvnitř inspekce, jsou zákonnost všech postupů, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

Účelem Etického kodexu zaměstnance je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům s cílem podílet se na zvyšování důvěry veřejnosti v inspekci.

Zákonnost

(1)

Zaměstnanec vykonává práci (plní úkoly) v souladu s ústavním pořádkem, se zákony, ostatními právními předpisy, jakož i interními akty řízení. Zaměstnanec plní pokyny a příkazy vedoucího pracovníka.

(2)

Zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů cíle, koncepce a priority inspekce.

Obecné zásady

(1)

Zaměstnanec plní úkoly na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

(2)

Zaměstnanec se chová ke spolupracovníkům v souladu se zásadami slušného a korektního jednání a dbá, aby vzájemné vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality a vzájemné úcty; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny.

(3)

Zaměstnanec při spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, ozbrojenými silami a orgány veřejné správy, jakož i s fyzickými a právnickými osobami, dodržuje pravidla zdvořilosti a ohleduplnosti, a se stejnou samozřejmostí jim projevuje úctu i respekt.

Nestrannost

(1)

Zaměstnanec dbá na to, aby plnění pracovních úkolů a rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s právním řádem, interními akty řízení a zájmy inspekce. Zaměstnanec nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost.

(2)

Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Zásada rychlosti a efektivity

(1)

Zaměstnanec vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, osobně, řádně a bez zbytečných průtahů.

(2)

Při plnění úkolů postupuje zaměstnanec v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Střet zájmů

(1)

Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

(2)

Zaměstnanec nesmí ohrozit zájem inspekce tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů.

(3)

Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho pracovním zařazením, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Zákaz korupčního jednání

(1)

Zaměstnanec zásadně odmítá jakékoliv korupční jednání, netoleruje tuto protizákonnou činnost a odmítá dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění řádného plnění pracovních úkolů.

(2)

Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření známostí a vzájemně závislých vztahů, jež by mohly ohrozit řádné plnění pracovních povinností.

Důvěra a mlčenlivost

(1)

Zaměstnanec dbá na budování dobrého jména a důvěry inspekce u veřejnosti, ale i u dalších spolupracujících subjektů.

(2)

Všechny informace zjištěné v souvislosti s plněním pracovních úkolů považuje zaměstnanec za vysoce důvěrné a usiluje o jejich ochranu před neoprávněným sdělením dalším osobám.

Reprezentace

(1)

Zaměstnanec dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a odpovídající vážnosti zastávané pozice.

(2)

Zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním dovednostem, respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.

Dodržování a vymahatelnost u zaměstnanců

Zaměstnanec si je vědom, že porušení pravidel Etického kodexu se posuzuje stejně jako porušení pracovního předpisu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Reakce GIBS na články zveřejněné na www.seznamzpravy.cz

12. srpen 2022

Policejní zákrok v jihočeských Borovanech

5. srpen 2022

Hledáme svědky ostravské dopravní nehody

12. červenec 2022

Policista z dálniční policie si ponechával vybrané peníze za pokuty

27. květen 2022

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed