Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

14.10.2014

PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

 

Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2013 předložená ředitelem inspekce plk. Mgr. Ing. Ivanem Bílkem byla dne 8. října 2014 projednána vládou České republiky. Z meziročního srovnání dvouleté činnosti inspekce je patrné, že došlo ke snížení počtu trestně stíhaných osob v působnosti inspekce, a to z 355 na 269, zejména ke snížení počtu stíhaných příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Oproti roku 2012 došlo též ke snížení počtu trestných činů, spáchaných v souvislosti se služebním a pracovním zařazením osob z bezpečnostních sborů. 

 

Základní informace byly zveřejněny na tiskovém brífinku dne 12. března 2014 a jsou dostupné na internetové adrese: www.gibs.cz/tiskove-zpravy/informace-o-zverejneni.

 

Výrazný nárůst je naopak zaznamenán v preventivních a metodických aktivitách. Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce, bezpečnostní sbory a společnost. Významným preventivním nástrojem, kterým inspekce účinně působí na jednotlivé bezpečnostní sbory a jejich příslušníky, je přednášková činnost. Ta je od roku 2012, kdy začala nově vzniklá generální inspekce plnit nové kompetence v rámci preventivního a metodického působení na jednotlivé bezpečnostní sbory, zařazena do vzdělávacích aktivit těchto sborů. V roce 2013 bylo lektory inspekce realizováno 39 přednášek pro cca 2 000 posluchačů – příslušníků Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky. Několik přednášek bylo cíleně zaměřeno také na studenty středních a vysokých škol, studijních oborů zabývajících se oblastí vnitřní bezpečnosti státu.

 

Na rozdíl od obecné prevence kriminality se zde jedná o zcela specifickou oblast. Proti zákonu mnohdy stojí vysoce kvalifikovaní pachatelé s velmi dobrou znalostí metod, forem práce a činností bezpečnostních sborů, stejně jako právního prostředí. Proto je také nezbytně nutné vytvářet adekvátně účinné nástroje pro boj s tímto problémem, aplikovat nové přístupy a přizpůsobovat se novým trendům v postojích k pachatelům.

 

V roce 2013 bylo rovněž vydáno sedm metodických doporučení pro činnost bezpečnostních sborů. Jejich cílem je nejen upozornit na chyby a protiprávní jednání v bezpečnostních sborech, ale zároveň navrhnout postup, jak jim v budoucnu předcházet. V průběhu roku 2013 byla zřízena Metodická rada pro bezpečnostní sbory jako poradní orgán ředitele inspekce pro tvorbu metodických doporučení. Ve spolupráci s bezpečnostními sbory jsou identifikovány a rozebírány problematiky, v nichž má preventivně-výchovná a metodická činnost působit. 

 

Podrobné informace o protiprávní a trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, stejně jako o preventivních aktivitách inspekce a pravomocných rozhodnutích v trestních věcech inspekce, najdete ve Zprávě o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2013, která bude po dokončení legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zveřejněna.

 

 

pplk. Mgr. Jan MELŠA

Oddělení metodiky a prevence

Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: