Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Výzva k vyzvednutí písemnosti ze dne 13. 1. 2020

13.01.2020

 Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6, Břevnov

 

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI

 

Odesílatel písemnosti:

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6, Břevnov

Adresát písemnosti:

Hana M A T U R O V Á T Á B O R S K Á

Špalkova 56, 789 61 Bludov

Obálka s písemností (zásilka):

Doporučená zásilka do vlastních rukou jen adresátovi.

Označení písemnosti obsažené v zásilce:

č. j. GI-4196-2/ČJ-2019-840113-IF - Vyrozumění o odložení žádosti o poskytnutí informace.

Zásilku obsahující tuto písemnost nebylo možno doručit:

Adresát, resp. osoba, které by bylo možno písemnost doručit, nebyla zastižena a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20, resp. obdobně podle § 21 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zásilka byla uložena u níže uvedeného správního orgánu dne: 13. 1. 2020 Adresát písemnosti se vyzývá, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 30 dnů vyzvedl.

Zásilka obsahující písemnost je připravena k vyzvednutí u správního orgánu:

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6, Břevnov (telefonní číslo 974 839 734)

Zásilku lze vyzvednout ode dne: 13. 1. 2020 v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Nejpozději dne: 12. 2. 2020. Po této době bude zásilka uložena na útvaru GIBS, který ji vyhotovil.

Vyřizuje: Radka Sandorová                                                                                                              Dne: 13. 1. 2020

 

POUČENÍ ADRESÁTA O PRÁVNÍCH DŮSLEDCÍCH

 

Označení a adresa správního orgánu, který písemnost odesílá:

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6, Břevnov

Označení písemnosti obsažené v zásilce:

č. j. GI-4196-2/ČJ-2019-840113-IF - Vyrozumění o odložení žádosti o poskytnutí informace.

Tato zásilka obsahuje písemnost, jejíž doručování se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ve vlastním zájmu proto věnujte pozornost tomuto poučení o právních důsledcích, které by případné jednání adresáta podle § 24 odst. 1, 3 a 4 správního řádu vyvolalo nebo o možnosti postupu podle § 24 odst. 2 správního řádu.

Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 správního řádu požádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která adresátovi bránila písemnost vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka obsahující písemnost nejpozději vyzvednuta.

Jestliže osoba (adresát písemnosti, který je fyzickou osobou, nebo fyzická osoba, které má být předána písemnost adresovaná právnické osobě, resp. obdobně fyzické osobě při doručování písemnosti, která souvisí s její podnikatelskou činností a která je doručována na adresu jejího místa podnikání) pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení, předá se jí poučení o právních důsledcích, které z jejího dále uvedeného jednání vyplývají; nového poučení však není zapotřebí, pokud se ho adresátovi již dostalo.

Jestliže tato osoba předání poučení o právních důsledcích znemožní nebo jestliže i přes poučení doručení neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.


Zpět na začátek stránky: