Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Povinně zveřejňované informace

 

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

Název

Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Důvod a způsob založení

Generální inspekce bezpečnostních sborů byla zřízena od 1. ledna 2012 zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Působnost inspekce je vymezena v § 2 tohoto zákona.

 

Organizační struktura

V čele Generální inspekce bezpečnostních sborů stojí ředitel, jmenovaný předsedou vlády na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ředitel je odpovědný ze své funkce předsedovi vlády.

Základními organizačními součástmi Generální inspekce bezpečnostních sborů jsou odbory řízené vedoucími a podřízené řediteli a oddělení řízená vedoucími a podřízená příslušným náměstkům. Specifické postavení v rámci inspekce má interní auditor. Ředitel přímo řídí své náměstky, vedoucího odboru kanceláře ředitele, bezpečnostního ředitele, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, hlavního ekonoma a interního auditora.

Náměstkům ředitele jsou podřízena oddělení vykonávající odhalování, prověřování a dokumentaci trestných činů a zjišťování a vyšetřování jejich pachatelů z řad příslušníků a zaměstnanců určených bezpečnostních sborů, oddělení zajišťující specifické úkony trestního řízení a servisní činnosti inspekce v oblasti informačních technologií, speciálních a zvláštních činností. Některá oddělení a jejich odloučená pracoviště jsou dislokována v celé České republice v sídlech samosprávných krajů a je jim svěřena teritoriální působnost.

Hlavní ekonom řídí činnost finančního a plánovacího oddělení a oddělení správy majetku.

  

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa

Generální inspekce bezpečnostních sborů
P.O. Box 33
160 17 Praha 617
Elektronická adresa podatelny: podatelna@gibs.cz
Kontaktní adresa pro komunikaci se sdělovacími prostředky:
E-mail: tisk@gibs.cz

 

Adresa sídla

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Skokanská 3
160 00 Praha 6

 

Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností
pondělí: 08,00 – 16,00
úterý: 08,00 – 16,00
středa: 08,00 – 16,00
čtvrtek: 08,00 – 16,00
pátek: 08,00 – 16,00

 

Telefonní čísla

974 839 734 - Operační středisko Generální inspekce bezpečnostních sborů - nepřetržitý provoz 24 hodin

 

Číslo faxu

974 839 747

 

Adresa internetové stránky

www.gibs.cz

 

Elektronická adresa podatelny

podatelna@gibs.cz (podporované formáty dokumentů: html, pdf, doc, xls, rtf, docx, xlsx)

 

Datová schránka

v7m7926

 

Bankovní spojení

Číslo účtu 6005881/0710
Příjmový účet pro zasílání plateb 19-6005881/0710, VS 2111, KS 308

 

72554495

 

DIČ

CZ 72554495
Generální inspekce bezpečnostních sborů není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Dokumenty související s Generální inspekcí bezpečnostních sborů

Seznamy hlavních dokumentů

 • Zákon č. 341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 273/2008 Sb. - o Policii ČR
 • Zákon č. 185/2004 Sb. - o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 555/1992 Sb. - o Vězeňské a justiční stráži České republiky
 • Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na adrese uvedené pod bodem 4.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání

Na adrese uvedené pod bodem 4.

 

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 4, a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 4, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne, kdy uplyne lhůta pro poskytnutí informace.

 

Formuláře

nejsou zavedeny

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Žádost o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

 • Zákon č. 341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. - o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 85/1990 Sb. - o právu petičním
 • Zákon č. 250/2016 Sb. - o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 101/2000 Sb. - o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 273/2008 Sb. - o Policii ČR
 • Zákon č. 185/2004 Sb. - o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 555/1992 Sb. - o Vězeňské a justiční stráži České republiky
 • Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR
 • Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů nevydává obecně platné právní předpisy

 

Sazebník úhrad za poskytování informací (účinný od 1.11.2016)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a ve spojení s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve spojení s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle InfZ a dále dle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisu, v Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen „Inspekci“) se stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací.

 

Pořízení kopií a tisků

Černobílé kopírování a tisk na kopírovacích strojích a tiskárnách

 • formát A4 jednostranný                                            2,- Kč/A4
 • formát A4 oboustranný                                             3,- Kč/A4
 • formát A3 jednostranný                                            4,- Kč/A4
 • formát A3 oboustranný                                             6,- Kč/A4

Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří čtyřnásobek ceny za černobílé kopírování a tisk.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu než je formát A3 nebo A4 je účtována skutečná cena za pořízení kopie u poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Inspekce za pořízení kopie nebo tisku bude povinna uhradit.

 

Skenování

 • formát A4 jednostranný                                            1,- Kč/A4
 • formát A3 jednostranný                                            2,- Kč/A4

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Inspekcí hradí žadatel náklady ve výši ceny publikace nebo výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Opatření technických nosičů dat

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • 1 ks CD (bez obalu)                                                   10,- Kč
 • 1 kc DVD (bez obalu)                                                 10,- Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

 

Odeslání informace žadateli

Náklady na odeslání informace žadateli za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 350,- Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 

Osvobození od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

 

Licenční smlouvy

Generální inspekce bezpečnostních sborů nedisponuje licenčními smlouvami

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012 - příloha 1

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2013 - příloha 1

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2014 - příloha 1

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2015 - příloha 1

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2017 - příloha 1
Výroční zpráva 2017 - příloha 2

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2018 - příloha 1

 

Informace dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejňovány v elektronické podobě na internetových stránkách a v listinné podobě pak v sídle Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Dotazy občanů, institucí a novinářů na informace jsou zodpovídány v průběhu celého kalendářního roku. Tyto požadavky se vyřizují v rámci bezplatného poskytování základního poradenství, spolupráce s orgány státní a veřejné správy či spolupráce s jinými institucemi, v rámci propagace činnosti inspekce práce či osvěty a nejsou zařazovány do evidence žádostí o informace podle výše zmiňovaného zákona.


Zpět na začátek stránky: