Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Etický kodex

Etický kodex příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Etický kodex příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „příslušník“) vyjadřuje principy chování a činností příslušníků tohoto bezpečnostního sboru, kteří si plně uvědomují důležitost svého poslání a službu ve prospěch veřejnosti upřednostňují před vlastními zájmy.

Dodržováním Etického kodexu projevuje příslušník svou soudržnost k bezpečnostnímu sboru a k České republice. Tyto morální normy a zásady každý příslušník přijal za své vlastní.

Příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů si je vědom svých mimořádných pravomocí a je srozuměn s tím, že veřejnost má právo od něho očekávat standardy profesionality i etického chování na nejvyšší úrovni.

 

Spravedlnost a nestrannost

 

(1)   Příslušník jedná při výkonu služby i v době mimo službu v souladu s ústavním pořádkem, se zákony, ostatními právními a služebními předpisy, přičemž vždy respektuje lidská práva, důstojnost i svobody.

(2)   Příslušník vykonává svou služební činnost bez ohledu na náboženské, rasové, národnostní, sociální, politické nebo jiné rozdíly.

(3)   Příslušník při vyjadřování svých názorů na veřejnosti vystupuje vždy objektivně a zdrženlivě tak, aby zejména chránil dobré jméno bezpečnostního sboru, ctil zásady trestního řízení, neupřednostňoval osobní či skupinové zájmy, nenechal se ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám, či jiným způsobem nevyvolal pochybnosti o své nestrannosti.

 

Čestnost a bezúhonnost

 

(1)   Příslušník nezneužívá svou příslušnost k bezpečnostnímu sboru, své služební zařazení a přístup k informacím pro získání jakýchkoliv osobních výhod nebo výhod pro jiné fyzické a právnické osoby.

(2)   Příslušník dodržuje zásady občanského soužití jak na veřejnosti, tak i ve svém soukromém životě.

(3)   Zásadně odmítá jakékoliv korupční jednání, netoleruje tuto protizákonnou činnost a odmítá dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby.

(4)   Příslušník se zdržuje jakýchkoliv aktivit, které by mohly být střetem zájmů, zejména se vyvaruje vztahů závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(5)   Vyjma situací, kdy příslušník plní služební úkoly, se vědomě nestýká s osobami, o kterých by vzhledem k okolnostem, svým poměrům a svému služebnímu zařazení věděl, nebo vědět mohl, že se jedná o osoby spojené s pácháním trestné činnosti, a které by mohly mít negativní vliv na jeho služební činnost.

 

Zdvořilost a tolerance

 

(1)   Příslušník se chová ke spolupracovníkům v souladu se zásadami slušného chování a dbá, aby vzájemné vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, odmítání jakékoliv formy šikanování a obtěžování.

(2)   Služební funkcionáři Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „vedoucí pracovníci“) jsou v dodržování Etického kodexu příkladem svým podřízeným.

(3)   Vedoucí pracovníci podporují eticky správné chování u podřízených a důsledně dbají na dodržování Etického kodexu.

(4)   Příslušník s každým jedná ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním dovednostem, respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání vede taktně a způsobem, který respektuje důstojnost osoby.

 

Plnění povinností a užití oprávnění

 

(1)   Příslušník plní své úkoly vždy řádně, svědomitě a s osobní odpovědností za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon. Své služební úkoly vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty, nepřipouští žádnou diskriminaci.

(2)   Příslušník jedná pouze v rozsahu zákonem svěřených pravomocí, v souladu s jejich účelem, přičemž vždy postupuje přiměřeným způsobem.

(3)   Vedoucí pracovníci dbají na to, aby jejich podřízení byli na služební činnost dostatečně připravení, podporují jejich další vzdělávání, předávání zkušeností navzájem, a aktivně se podílejí na vytváření příznivé a kolegiální atmosféry na pracovišti.

 

Důvěra a mlčenlivost

 

(1)   Příslušník dbá na budování dobrého jména a důvěry bezpečnostního sboru u veřejnosti, ale i u dalších spolupracujících partnerů.

(2)   Všechny informace zjištěné v souvislosti s plněním služebních úkolů považuje příslušník za vysoce důvěrné a usiluje o jejich ochranu před neoprávněným sdělením dalším osobám.

 

Spolupráce

 

Příslušník při spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, ozbrojenými silami a orgány veřejné správy, jakož i s fyzickými a právnickými osobami, dodržuje pravidla zdvořilosti a ohleduplnosti, a se stejnou samozřejmostí jim projevuje vzájemnou úctu i respekt.

 

Vzhled a chování

 

(1)   Příslušník dbá na to, aby byl upraven a oblečen adekvátně svému služebnímu zařazení a jeho oděv odpovídal vážnosti plněných úkolů. Příslušník rovněž dbá na dostatečnou čistotu a kulturní úroveň svého pracovního prostředí.

(2)   Příslušník jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti bezpečnostního sboru.

(3)   I v době mimo službu příslušník vždy ctí zásady Etického kodexu tak, aby nedovolil svým nepřístojným chováním jejich zpochybnění nebo znevážení bezpečnostního sboru.

 

Osobní odpovědnost

 

(1)   Příslušník je plně odpovědný za své chování, morální úroveň a svůj profesionální výkon podávaný ve službě i mimo ni, a za tento přístup si zaslouží respekt, úctu a podporu kolegů i občanů.

(2)   Příslušník má svým jednáním, vystupováním i zevnějškem vždy důstojně reprezentovat tento významný bezpečnostní sbor.

 

Dodržování a vymahatelnost u příslušníků

 

(1)   Etický kodex navazuje na závazek vyplývající ze služebního slibu, kterým je příslušník vázán.

(2)   Příslušník si je vědom, že porušení pravidel Etického kodexu se posuzuje stejně jako porušení služebního předpisu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Dodržování a vymahatelnost u zaměstnanců

 

(1)   Etický kodex příslušníka se přiměřeně vztahuje také na zaměstnance Generální inspekce bezpečnostních sborů.

(2)   Zaměstnanec Generální inspekce bezpečnostních sborů si je vědom, že porušení pravidel Etického kodexu se posuzuje stejně jako porušení pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.


Zpět na začátek stránky: