Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


O nás

Kam dál

Generální inspekce – nezávislý inspekční orgán

Generální inspekce bezpečnostních sborů je samostatným ozbrojeným bezpečnostním sborem, v jejímž čele stojí ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády. Z výkonu své funkce je ředitel inspekce odpovědný předsedovi vlády. Na příslušníky inspekce se vztahuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb. Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.

Úkoly inspekce jsou vymezeny zákonem o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011Sb. Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

U příslušníků a občanských zaměstnanců policie se zabýváme veškerou kriminalitou, u zaměstnanců celní správy a vězeňské služby trestnými činy spáchanými v souvislosti s plněním pracovních úkolů. U samotných příslušníků a zaměstnanců inspekce, vede fázi před zahájením trestního stíhání vnitřní oddělení inspekce, fázi vyšetřování počínaje zahájením trestního stíhání vede státní zástupce.

ZNAK GIBS

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Na bílém nebo stříbrném gotickém štítě, posetém modrým pravoúhlým labyrintem, je položen ostříž v letu v přirozené barvě.

Labyrint symbolizuje komplikovanost vyšetřování.

Ostříž zosobňuje rychlost, přesnost a účinnost. Vidí vše přesně, jasně a zasahuje, kde je třeba.

Bílo-modrá kombinace barev štítu symbolizuje čistotu a chlad. Chlad ve smyslu osobní nezúčastněnosti a spravedlnosti.

 

SLUŽEBNÍ SLIB

"Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život".


Zpět na začátek stránky: