Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 282 ze dne 30.4.2018 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení výběrového řízení na

 

obsazení služebního místa:                          ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů

ve služební hodnosti:                                   vrchní státní rada

hodnostní označení:                                    plukovník

 

Náplň služebního místa:

Komplexní koordinace a řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Se zařazením:                               Generální inspekce bezpečnostních sborů

Místo služebního působiště:            Praha

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo     1. červenec 2018

 

Charakteristika služebního místa:

  • tarifní třída:                                                     11
  • minimální stupeň dosaženého vzdělání:            vysokoškolské v magisterském studijním programu
  • stupeň utajení v rozsahu:                                 tajné

 

 

Povinné požadavky na volné služební místo:

  • lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
  • oprávnění seznamovat se s  utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování.
  • má služební hodnost stejnou nebo až o dva stupně nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo, a který vykonává službu v kterémkoliv bezpečnostním sboru.
  • platné služební hodnocení se závěrem o dosažení alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.
  • u příslušníků bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti ve smyslu § 2 písm. e) vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

 

Jiné zvláštní požadavky:

  • zdravotní způsobilost:                                                         III. sloupec
  • fyzická způsobilost:                                                            IV. Kategorie
  • minimální doba trvání služebního poměru:                            12 let

 

 

Požadované znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):

  • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
  • časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu
  • orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Generální inspekci bezpečnostních sborů, zejména na zákon č. 341/2011 Sb., 141/1961 Sb.

 

Nárokové složky služebního příjmu:

  • základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
  • příplatek za vedení v rozpětí 10.000 Kč až 14.000 Kč
  • zvláštní přípatek ve sk. zvl. přípl. 1A/1. skupina 3.000 Kč až 6.000 Kč

 

Výčet dokladů, které uchazeč o volné služební místo připojí k přihlášce:

  • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné služební zařazení
  • motivační dopis
  • písemnou práci v rozsahu maximálně 8 normostran na téma „Koncepce Generální inspekce bezpečnostních sborů v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let)
  • kopie posledního služebního hodnocení ověřená příslušným personálním útvarem
  • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru
  • doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
  • čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1.12.1971) – podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 7 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

 

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

 

Písemnou přihlášku a požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do pátku 25. května 2018 do 15 hod. na adresu Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Obálka, resp. datová zpráva obsahující písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

 

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

 

Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy veškeré požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá: RNDr. Daniel Havránek, vedoucí Oddělení specializovaných bezpečnostních agend, tel. 224 002 651, e-mail: havranek.daniel@vlada.cz

 

 

Ing. Andrej Babiš v.r.

předseda vlády

 

 

Pozn. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bylo převzato ze stránek www.vlada.cz.

Generální inspekce bezpečnostních sborů toto výběrové řízení nijak neorganizuje. Veškeré dotazy tedy směřujte na kontaktní osobu uvedenou v tomto oznámení, předejdete tak případným nedorozuměním.

 

Datum vyhlášení: 30.04.2018
Termín pro podání nabídek: 25.05.2018
Datum nástupu: 01.07.2018
Číslo jednací: 14241/2018-VZC
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit

Mgr. Lenka Haderková se dočasně ujímá řízení GIBS

30.04.2018 | vedoucí legislativně-právní skupiny...

zobrazit

Příslušníkům GIBS se podařilo objasnit křivé obvinění na dozorce

26.04.2018 | ročně mnoho případů křivého obviňování...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: