Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

Název

Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Důvod a způsob založení

Generální inspekce bezpečnostních sborů byla zřízena od 1. ledna 2012 zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Působnost inspekce je vymezena v § 2 tohoto zákona.

 

Organizační struktura

V čele Generální inspekce bezpečnostních sborů stojí ředitel, jmenovaný předsedou vlády na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ředitel je odpovědný ze své funkce předsedovi vlády.

Základními organizačními součástmi Generální inspekce bezpečnostních sborů jsou odbory řízené vedoucími a podřízené řediteli a oddělení řízená vedoucími a podřízená příslušným náměstkům. Specifické postavení v rámci inspekce má interní auditor. Ředitel přímo řídí své náměstky, vedoucího odboru kanceláře ředitele, bezpečnostního ředitele, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, hlavního ekonoma a interního auditora.

Náměstkům ředitele jsou podřízena oddělení vykonávající odhalování, prověřování a dokumentaci trestných činů a zjišťování a vyšetřování jejich pachatelů z řad příslušníků a zaměstnanců určených bezpečnostních sborů, oddělení zajišťující specifické úkony trestního řízení a servisní činnosti inspekce v oblasti informačních technologií, speciálních a zvláštních činností. Některá oddělení a jejich odloučená pracoviště jsou dislokována v celé České republice v sídlech samosprávných krajů a je jim svěřena teritoriální působnost.

Hlavní ekonom řídí činnost finančního a plánovacího oddělení a oddělení správy majetku.

  

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa

Generální inspekce bezpečnostních sborů
P.O. Box 33
160 17 Praha 617
Elektronická adresa podatelny: podatelna@gibs.cz
Kontaktní adresa pro komunikaci se sdělovacími prostředky:
E-mail: tisk@gibs.cz

 

Adresa sídla

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Skokanská 3
160 00 Praha 6

 

Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností
pondělí: 08,00 – 16,00
úterý: 08,00 – 16,00
středa: 08,00 – 16,00
čtvrtek: 08,00 – 16,00
pátek: 08,00 – 16,00

 

Telefonní čísla

974 839 734 - Operační středisko Generální inspekce bezpečnostních sborů - nepřetržitý provoz 24 hodin

 

Číslo faxu

974 839 747

 

Adresa internetové stránky

www.gibs.cz

 

Elektronická adresa podatelny

podatelna@gibs.cz (podporované formáty dokumentů: html, pdf, doc, xls, rtf, docx, xlsx)

 

Datová schránka

v7m7926

 

Bankovní spojení

Číslo účtu 6005881/0710
Příjmový účet pro zasílání plateb 19-6005881/0710, VS 2111, KS 308

 

72554495

 

DIČ

CZ 72554495
Generální inspekce bezpečnostních sborů není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Dokumenty související s Generální inspekcí bezpečnostních sborů

Seznamy hlavních dokumentů

 • Zákon č. 341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 273/2008 Sb. - o Policii ČR
 • Zákon č. 185/2004 Sb. - o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 555/1992 Sb. - o Vězeňské a justiční stráži České republiky
 • Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na adrese uvedené pod bodem 4.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání

Na adrese uvedené pod bodem 4.

 

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 4, a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 4, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne, kdy uplyne lhůta pro poskytnutí informace.

 

Formuláře

nejsou zavedeny

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Žádost o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

 • Zákon č. 341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. - o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 85/1990 Sb. - o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb. - o přestupcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb. - o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 273/2008 Sb. - o Policii ČR
 • Zákon č. 185/2004 Sb. - o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 555/1992 Sb. - o Vězeňské a justiční stráži České republiky
 • Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR
 • Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů nevydává obecně platné právní předpisy

 

Sazebník úhrad za poskytování informací (účinný od 1.11.2016)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a ve spojení s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve spojení s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle InfZ a dále dle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisu, v Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen „Inspekci“) se stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací.

 

Pořízení kopií a tisků

Černobílé kopírování a tisk na kopírovacích strojích a tiskárnách

 • formát A4 jednostranný                                            2,- Kč/A4
 • formát A4 oboustranný                                             3,- Kč/A4
 • formát A3 jednostranný                                            4,- Kč/A4
 • formát A3 oboustranný                                             6,- Kč/A4

Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří čtyřnásobek ceny za černobílé kopírování a tisk.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu než je formát A3 nebo A4 je účtována skutečná cena za pořízení kopie u poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Inspekce za pořízení kopie nebo tisku bude povinna uhradit.

 

Skenování

 • formát A4 jednostranný                                            1,- Kč/A4
 • formát A3 jednostranný                                            2,- Kč/A4

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Inspekcí hradí žadatel náklady ve výši ceny publikace nebo výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Opatření technických nosičů dat

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • 1 ks CD (bez obalu)                                                   10,- Kč
 • 1 kc DVD (bez obalu)                                                 10,- Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

 

Odeslání informace žadateli

Náklady na odeslání informace žadateli za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 350,- Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 

Osvobození od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

 

Licenční smlouvy

Generální inspekce bezpečnostních sborů nedisponuje licenčními smlouvami

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012 - příloha 1

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2013 - příloha 1

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2014 - příloha 1

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2015 - příloha 1

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2017 - příloha 1
Výroční zpráva 2017 - příloha 2

 

Informace dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejňovány v elektronické podobě na internetových stránkách a v listinné podobě pak v sídle Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Dotazy občanů, institucí a novinářů na informace jsou zodpovídány v průběhu celého kalendářního roku. Tyto požadavky se vyřizují v rámci bezplatného poskytování základního poradenství, spolupráce s orgány státní a veřejné správy či spolupráce s jinými institucemi, v rámci propagace činnosti inspekce práce či osvěty a nejsou zařazovány do evidence žádostí o informace podle výše zmiňovaného zákona.

 

 

Zpracování osobních údajů při plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů)

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“) zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených jí zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících ze zákonů. 

 

Osobních údaje jsou zpracovávány při předcházení, vyhledávání, odhalování a vyšetřování trestné činnosti u zákonem určeného okruhu subjektů, provádění zkoušky spolehlivosti určených subjektů a sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti určených subjektů.

 

A) Právní titul

Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zejména §§ 2, 29, 34, 35, 79, obecně pak je režim zpracování osobních údajů upraven zejména v hlavě VIII.).

Dalšími zákony, které opravňují inspekci zpracovávat osobní údaje, jsou např.

 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Právním titulem jsou i Parlamentem schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Inspekce zpracovává osobní údaje bez souhlasu i se souhlasem subjektu údajů.

 

B) Účel   

Účelem těchto zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti subjektů uvedených v § 2, odst. 1 písm. a, b, c zákona č. 341/2011 Sb., vyšetřování trestní činnosti subjektů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a, b zák. č. 341/2011 Sb., provádění zkoušky spolehlivosti u subjektů uvedených v § 2 odst. 1 a 2 zák. č. 341/2011 Sb., a projednávání přestupků vlastních příslušníků, při pátrání po osobách a věcech, příp. dalších úkolů s nimi souvisejících. Zpracování osobních údajů slouží zejména

 • pro předcházení, prověřování, odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti, včetně typování pachatelů trestné činnosti a provádění kriminalistických analýz,
 • pro provádění a dokumentování trestního řízení,
 • pro provádění a dokumentování jednání vlastních příslušníků mající znaky přestupků,
 • pro pátrání po hledaných osobách,
 • k provádění identifikace osob,
 • k provádění zkoušky spolehlivosti.

 

C) Kategorie subjektů údajů

Inspekce zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Při předcházení, vyhledávání, odhalování a prověřování trestné činnosti příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky a příslušníka inspekce, zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo ve Vězeňské službě České republiky pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, při vyšetřování trestných činů příslušníků Policie České republiky, celníků, příslušníků Vězeňské služby a zaměstnanců České republiky zařazené k výkonu práce v Policii České republiky, zaměstnanců České republiky zařazené k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo k Vězeňské službě české republiky pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, a při provádění zkoušky spolehlivosti u výše uvedených subjektů jsou zpracovávány údaje o oznamovatelích, poškozených, prověřovaných, podezřelých, obviněných a dalších účastnících trestního řízení, příp. dalších osobách, které mají nebo mohou mít vazbu na prováděné trestní řízení nebo trestní věc. V podobném rozsahu jsou zpracovávány údaje při odhalování a projednávání přestupků příslušníků inspekce.

Inspekce je oprávněna za stanovených podmínek provádět úkony k získání údajů umožňujících jejich budoucí identifikaci.

Při pátrání po osobách a věcech jsou zpracovávány osobní údaje osob, po nichž se pátrá, osobní údaje poškozených v případě pátrání po věcech a osobní údaje osob kontaktních.

Při provádění zkoušky spolehlivosti jsou zpracovávány osobní údaje obdobně jako u vyhledávání a odhalování trestné činnosti.

 

D) Kategorie osobních údajů

Inspekce zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu inspekce.

Jsou zpracovávány osobní údaje

 • identifikační a kontaktní (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefony)
 • popisné (např. údaje k jednotlivým událostem, trestním a přestupkovým věcem a osobám na nich zúčastněných, daktyloskopické otisky, fotografie) 
 • transakční (údaje vzniklé činností inspekce, např. obrazové a zvukové záznamy o úkonech, údaje o zpřístupňování osobních údajů),
 • citlivé údaje (biometrické).

 

E) Doba uchovávání osobních údajů

Inspekce uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu inspekce.

Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, příp. jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů inspekce.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, příp. s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoníku, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoníku, skartační doby).

e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

Ředitel GIBS Michal Murín je hospitalizován v nemocnici v Praze

13.04.2018 | Michal Murín zatím neuvažuje o...

zobrazit

Dva kriminalisté si mimo službu zabavili PC hry pro sebe

06.04.2018 | velmi rychlá akce na zadržení dvou...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: